Řád počítačové učebny

 1. Do učebny žáci vstupují jen s doprovodem vyučujícího.

 2. Každý žák neprodleně nahlásí všechny závady, které na svém počítači nebo pracovišti zjistí.

 3. Žák pracuje u počítače podle pokynů vyučujícího, manipuluje s počítačem a jeho periferiemi pouze způsobem, se kterým byl seznámen učitelem v rámci výuky.

 4. V učebně žáci nejí a nepijí, aby nepoškodili vybavení učebny, například znečištěním klávesnice.

 5. Žáci bez svolení vyučujícího nemanipulují s připojením počítačů k napájecímu zdroji, počítačové síti a k periferiím.

 6. Žáci nepřipojují bez vědomí vyučujícího k počítači přenosná media. Neinstalují ani nekopírují programy do počítačů. Nekopírují školní programy pro své potřeby, protože by tím porušili autorská práva, dopustili se tak trestného činu a vystavili se nebezpečí trestního stíhání.
 7. Jakékoli nestandardní chování počítače ohlásí žáci ihned učiteli.

 8. Žáci při práci s počítačem neprovádějí žádné operace, které by mohly ohrozit nastavení konfigurace počítače, poškodit nebo zničit software a hardware, protože by mohli způsobit poruchu počítačů a značnou finanční škodu.

 9. Pokud žáci svévolným porušením tohoto řádu způsobí škodu na vybavení učebny, bude od nich vymáhána finanční náhrada – koupě nového vybavení, programů, úhrada práce opraváře, apod.

 10. Žáci se v učebně chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani ostatních osob v učebně. S vybavením učebny zacházejí šetrně.

 11. Vzhledem k vysoké ceně vybavení učebny bude porušení tohoto řádu považováno za velmi závažný kázeňský přestupek.
Share This