Státní závěrečná zkouška k oboru informační technologie

Otázky

 1. ARCHITEKTURA A KONSTRUKCE POČÍTAČŮ PC – základní pojmy, druhy výpočetních systémů, přehled, vývoj a historie; von Neumannovo schéma výpočetního systému x Harvardská architektura (porovnání, rozdíly); sběrnice (BUS), řadič (CONTROLLER); mikroprocesory, architektury CPU; základní deska, čipové sady; rozhraní, kabeláž, konektory; napájení, chlazení; zařízení vstupu a výstupu.
 2. PAMĚTI – rozdělení pamětí počítače, druhy, specifika; funkce a principy činnosti; vlastnosti pamětí – specifikace a fyzické uspořádání, parametry; možnosti využití jednotlivých typů; specifikace jejich rozhraní; externí paměťová média; způsob záznamu, fyzické provedení, čtecí/zapisovací zařízení, mechaniky; přístup do paměti, způsoby uložení záznamu.
 3. ALGORITMUS – vlastnosti, resp. požadavky na algoritmus, základní algoritmické konstrukce a jejich charakteristika; způsoby vyjádření algoritmu; pojmy syntax a sémantika; program, programové konstrukce (vztah k algoritmickým konstrukcím); specifika vývoje programů pro různé operační systémy.
 4. DATOVÉ TYPY A OPERACE – datové typy základní a složené; operace, operátor, priorita operátorů, přetypování, velikost typu, základní typy a jejich bitové vyjádření (celočíselný a znakový typ); statická a dynamická alokace paměti; programovací jazyky – programovací jazyky, jejich druhy (kompilované, interpretované – objektové, procedurální), charakteristika, vývoj a srovnání, oblasti použití, kompilace a interpretace.
 5. OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ – základní pojmy OOP (třída, objekt, konstruktor, metoda, vlastnosti, přístupová práva, dědičnost); význam dědičnosti; polymorfizmus; programovací jazyk Java a práce se souborem v jazyce Java, a třídy pro práci s textovým souborem.
 6. OPERAČNÍ SYSTÉMY OSOBNÍCH POČÍTAČŮ – základní pojmy a orientace v problematice; rozdělení operačních systémů podle různých hledisek; charakteristika a základní vlastnosti jednotlivých typů operačních systémů; virtuální paměť – princip funkce (cache, RAM, pevný disk, swap soubor). MS-DOS – historie, základní charakteristika a vlastnosti; systémové soubory io.sys, msdos.sys, command.com a jejich význam; konfigurace a inicializace (config.sys a autoexec.bat); znaková a bloková zařízení (označení, použití); souborový systém, adresářová struktura, cesty; princip mazání a obnovení souborů; interní a externí příkazy – přehled, syntaxe, použití; dávkové zpracování – Batch Processing, systémové proměnné.
 7. WINDOWS – základní charakteristika, vlastnosti; operační systém DOS a 16 bitové verze Windows, soubor msdos.sys a jeho význam pro chování OS; souborový systém FAT, adresářová struktura; Windows 9x (32 bit) a NT (32 a 64 bit), klientské a serverové verze OS; souborový systém NTFS; nástroje pro administraci souborových systémů; instalace programového a technického vybavení; počítačová síť v prostředí Windows; registry a jejich umístění.
 8. UNIX, LINUX – základní charakteristika, vlastnosti, historie; Jádro operačního systému, jeho parametry a konfigurace; shell – druhy, nastavení; souborový systém, adresářová struktura, práce se soubory a adresáři; regulární výrazy; příkazy pro práci se soubory a adresáři; řetězení příkazů a přesměrování standardního vstupu/výstupu; uživatelé a práva v unixovém prostředí, související příkazy; filtry; editor vi; scripty v Unixu.
 9. TEORETICKÉ ZÁKLADY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY – vývoj a směry zpracování grafických informací na počítači; fyzikální a percepční vlastnosti světla; vnímání světla zrakem, vnímání jasu, vnímání barev, barevné prostory, chromatický diagram, způsoby vyjádření odstínu barvy, barevné modely, nezávislé barevné prostory, ICC profily.
 10. GRAFICKÁ DATA A PARAMETRY DIGITÁLNÍHO OBRAZU – druhy a zdroje grafických dat; metody popisu grafických dat; bitmapová data, barvový atribut, bitový atribut; vektorová data, grafická primitiva, popis objektů, rasterizace; reprezentace obrazu, digitalizace, kvantování, vzorkování, vzorkovací metody; alias a antialiasing, rozlišení obrazu, rozlišovací schopnost, interpolace, velikost obrazu, barvy, transformace barev, dithering; jas obrazu, histogram, gamma, transformace jasové stupnice, datový objem.
 11. GRAFICKÉ SOUBORY A FORMÁTY – struktura grafického souboru, druhy a vlastnosti grafických formátů, oblasti aplikace; vnitřní komprese dat, kompresní algoritmy a jejich vlastnosti; rastrové (bitmapové) formáty, vektorové formáty, metaformáty; úprava a konverze grafických souborů.
 12. TVORBA A ZPRACOVÁNÍ GRAFIKY – technické a programové vybavení pro tvorbu a zpracování grafiky; získávání grafických dat; světlocitlivé snímací prvky; skenery; monitory, projektory; tisk a tiskárny.
 13. INFORMATIKA A INFORMATIZACE – informace jako pojem; zpráva, informace, data; přenos informace a entropie; fuzzy logika jako obecný princip; komprese a uchování dat – komprese textových, video a audio dat; samoopravné kódy.
 14. TEORIE KONEČNÝCH AUTOMATŮ – konečný automat a jeho definice; Mooruv a Mealyho automat; strukturální a funkční podobnost automatu; optimalizace automatu; Karnaughova mapa; abstraktní model počítače – von Neumannovo schéma (VN); Turinguv stroj (TS); specifika VN a TS a jejich dopady.
 15. KYBERNETIKA – kybernetika (vývoj kybernetiky a její vymezení, členění – obory teoretické a aplikované, technická kybernetika); teorie informace (souvislosti s kybernetikou, příklady aplikací v ICT); základy teorie systémů (druhy systémů, systém a jeho složky, systémová analýza, řízení, regulace); řízení a systémy (druhy řízení, struktura systémů, zpětná vazba, chybová veličina, možnosti programování v řídící části).
 16. UMĚLÁ INTELIGENCE neuronové sítě – jednoduchý perceptron; učící se sítě; nastavení jednoduchého perceptronu; evoluční algoritmy  – populace, výběrové metody, křížení, mutace
 17. TAXONOMIE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ A DATOVÁ KOMUNIKACE – definice základních pojmů; rozdělení datových sítí; topologie sítí – využití a vlastnosti; referenční model OSI/OSI, síťová architektura TCP/IP – popis jednotlivých vrstev modelů; funkce, principy, rozhraní.
 18. PŘÍSTUPOVÉ METODY, SMĚROVÁNÍ A VÝPOČETNÍ MODEL – přístupové metody – řízení přístupu v drátových a bezdrátových sítích; směrování – funkce síťové, transportní a aplikační vrstvy, vývoj výpočetního modelu – centralizovaná a decentralizována správa, model klient–server.
 19. INTERNETWORKING A ETHERNET – internetworking, propojovací prvky, propustnost sítě, přenosová média a síťové rozvody; standard Ethernet 802.3 (10/100/1000 Mbit); standard IEEE 802.11 (a/b/g/n); 802.x – druhy a typy rámců, techniky směrování, přístupové metody; konfigurace TCP/IP.
 20. BASEBAND A BROADBAND – telefonní systém POTS, digitální sítě ISDN; asymetrické a symetrické xDSL (ADSL, VDSL, SHDSL), přenosová technologie ATM a její vrstvový model; mobilní komunikace – GSM sítě a datové přenosy v mobilních sítích; bezdrátový broadband.
 21. Databázové systémy, datové modely a struktury –popis klíčových přístupů ke zpracování dat v historickém přehledu; datové struktury – výčet a příklady výskytu;  datové modely a jejich aspekty; modelování databáze – význam a postup; konceptuální a fyzické schéma databáze; kardinalita a parcialita vztahů; normalizace databáze – účel normalizace, normální formy;
 22. JAZYK SQL – skupiny příkazů DDL, DML, DCL; příklady klíčových příkazů pro záznam, změnu a odstranění hodnot; dotazy pro vypsání struktury a sady záznamů; spojování tabulek, agregační funkce a vestavěné funkce; vytváření pohledů, procedur a funkcí; práce s trigerry; ovládání a princip databázových transakcí; nastavení práv pro přístup do DB, úrovně omezení.
 23. TECHNOLOGIE PRO TVORBU WWW STRÁNEK – technologie pro tvorbu www stránek a jejich možnosti; validační W3C standardy; jazyk (X)HTML – struktura a syntaxe kódu, zápis parametrů; struktura www dokumentu – strukturální značky; formátování obsahu www stránek; interaktivní komponenty HTML jazyka, metody přenosu dat; design WWW stránek – kaskádové definice stylu; CSS selektory, CSS vlastnosti pro design a pozice prvků, provázání se zdrojem stránky.
 24. Možnosti programování www aplikací – programování na straně klienta,  JavaScript – syntaxe jazyka, způsoby zápisu do HTML stránek; objektová struktura JavaScriptu, události a akce JavaScriptu; JS knihovny a jejich specifika; programování na straně serveru; principy a specifika serverových programovacích jazyků; popis vybrané serverové technologie; asynchronní metody přenosu dat mezi serverem a prohlížečem (AJAX).
 25. MULTIMEDIA – základní pojmy: multimédia, charakteristika multimediálních složek; grafické prvky, zvuk, video; prostorové zobrazení; druhy a vlastnosti multimédií a jejich uplatnění – zdroje multimediálních dat; formáty a jejich specifikace; uplatnění multimédií v praxi.
 26. HARDWARE A SOFTWARE PRO ZPRACOVÁNÍ MULTIMEDIÍ – snímací prvky, kamery, rozlišovací schopnost, digitální foto; vývoj, standardy, základní parametry; komprese dat; zvukové editory a SW pro práci s videem – charakteristika, funkce; charakteristika specializovaných programů pro animaci, vytváření virtuálních scén (3D grafika).

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Share This