Státní závěrečná zkouška k oboru informační technologie

Otázky

 1. ARCHITEKTURA A KONSTRUKCE POČÍTAČŮ PC – základní pojmy, druhy výpočetních systémů, přehled, vývoj a historie; von Neumannovo schéma výpočetního systému x Harvardská architektura (porovnání, rozdíly); sběrnice (BUS), řadič (CONTROLLER); mikroprocesory, architektury CPU; základní deska, čipové sady; rozhraní, kabeláž, konektory; napájení, chlazení; zařízení vstupu a výstupu.
 2. PAMĚTI – rozdělení pamětí počítače, druhy, specifika; funkce a principy činnosti; vlastnosti pamětí – specifikace a fyzické uspořádání, parametry; možnosti využití jednotlivých typů; specifikace jejich rozhraní; externí paměťová média; způsob záznamu, fyzické provedení, čtecí/zapisovací zařízení, mechaniky; přístup do paměti, způsoby uložení záznamu.
 3. ALGORITMUS – vlastnosti, resp. požadavky na algoritmus, základní algoritmické konstrukce a jejich charakteristika; způsoby vyjádření algoritmu; pojmy syntax a sémantika; program, programové konstrukce (vztah k algoritmickým konstrukcím); specifika vývoje programů pro různé operační systémy.
 4. DATOVÉ TYPY A OPERACE – datové typy základní a složené; operace, operátor, priorita operátorů, přetypování, velikost typu, základní typy a jejich bitové vyjádření (celočíselný a znakový typ); statická a dynamická alokace paměti; programovací jazyky – programovací jazyky, jejich druhy (kompilované, interpretované – objektové, procedurální), charakteristika, vývoj a srovnání, oblasti použití, kompilace a interpretace.
 5. OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ – základní pojmy OOP (třída, objekt, konstruktor, metoda, vlastnosti, přístupová práva, dědičnost); význam dědičnosti; polymorfizmus; programovací jazyk Java a práce se souborem v jazyce Java, a třídy pro práci s textovým souborem.
 6. OPERAČNÍ SYSTÉMY OSOBNÍCH POČÍTAČŮ – základní pojmy a orientace v problematice; rozdělení operačních systémů podle různých hledisek; charakteristika a základní vlastnosti jednotlivých typů operačních systémů; virtuální paměť – princip funkce (cache, RAM, pevný disk, swap soubor). MS-DOS – historie, základní charakteristika a vlastnosti; systémové soubory io.sys, msdos.sys, command.com a jejich význam; konfigurace a inicializace (config.sys a autoexec.bat); znaková a bloková zařízení (označení, použití); souborový systém, adresářová struktura, cesty; princip mazání a obnovení souborů; interní a externí příkazy – přehled, syntaxe, použití; dávkové zpracování – Batch Processing, systémové proměnné.
 7. WINDOWS – základní charakteristika, vlastnosti; operační systém DOS a 16 bitové verze Windows, soubor msdos.sys a jeho význam pro chování OS; souborový systém FAT, adresářová struktura; Windows 9x (32 bit) a NT (32 a 64 bit), klientské a serverové verze OS; souborový systém NTFS; nástroje pro administraci souborových systémů; instalace programového a technického vybavení; počítačová síť v prostředí Windows; registry a jejich umístění.
 8. UNIX, LINUX – základní charakteristika, vlastnosti, historie; Jádro operačního systému, jeho parametry a konfigurace; shell – druhy, nastavení; souborový systém, adresářová struktura, práce se soubory a adresáři; regulární výrazy; příkazy pro práci se soubory a adresáři; řetězení příkazů a přesměrování standardního vstupu/výstupu; uživatelé a práva v unixovém prostředí, související příkazy; filtry; editor vi; scripty v Unixu.
 9. TEORETICKÉ ZÁKLADY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY – vývoj a směry zpracování grafických informací na počítači; fyzikální a percepční vlastnosti světla; vnímání světla zrakem, vnímání jasu, vnímání barev, barevné prostory, chromatický diagram, způsoby vyjádření odstínu barvy, barevné modely, nezávislé barevné prostory, ICC profily.
 10. GRAFICKÁ DATA A PARAMETRY DIGITÁLNÍHO OBRAZU – druhy a zdroje grafických dat; metody popisu grafických dat; bitmapová data, barvový atribut, bitový atribut; vektorová data, grafická primitiva, popis objektů, rasterizace; reprezentace obrazu, digitalizace, kvantování, vzorkování, vzorkovací metody; alias a antialiasing, rozlišení obrazu, rozlišovací schopnost, interpolace, velikost obrazu, barvy, transformace barev, dithering; jas obrazu, histogram, gamma, transformace jasové stupnice, datový objem.
 11. GRAFICKÉ SOUBORY A FORMÁTY – struktura grafického souboru, druhy a vlastnosti grafických formátů, oblasti aplikace; vnitřní komprese dat, kompresní algoritmy a jejich vlastnosti; rastrové (bitmapové) formáty, vektorové formáty, metaformáty; úprava a konverze grafických souborů.
 12. TVORBA A ZPRACOVÁNÍ GRAFIKY – technické a programové vybavení pro tvorbu a zpracování grafiky; získávání grafických dat; světlocitlivé snímací prvky; skenery; monitory, projektory; tisk a tiskárny.
 13. INFORMATIKA A INFORMATIZACE – informace jako pojem; zpráva, informace, data; přenos informace a entropie; fuzzy logika jako obecný princip; komprese a uchování dat – komprese textových, video a audio dat; samoopravné kódy.
 14. TEORIE KONEČNÝCH AUTOMATŮ – konečný automat a jeho definice; Mooruv a Mealyho automat; strukturální a funkční podobnost automatu; optimalizace automatu; Karnaughova mapa; abstraktní model počítače – von Neumannovo schéma (VN); Turinguv stroj (TS); specifika VN a TS a jejich dopady.
 15. KYBERNETIKA – kybernetika (vývoj kybernetiky a její vymezení, členění – obory teoretické a aplikované, technická kybernetika); teorie informace (souvislosti s kybernetikou, příklady aplikací v ICT); základy teorie systémů (druhy systémů, systém a jeho složky, systémová analýza, řízení, regulace); řízení a systémy (druhy řízení, struktura systémů, zpětná vazba, chybová veličina, možnosti programování v řídící části).
 16. UMĚLÁ INTELIGENCE neuronové sítě – jednoduchý perceptron; učící se sítě; nastavení jednoduchého perceptronu; evoluční algoritmy  – populace, výběrové metody, křížení, mutace
 17. TAXONOMIE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ A DATOVÁ KOMUNIKACE – definice základních pojmů; rozdělení datových sítí; topologie sítí – využití a vlastnosti; referenční model OSI/OSI, síťová architektura TCP/IP – popis jednotlivých vrstev modelů; funkce, principy, rozhraní.
 18. PŘÍSTUPOVÉ METODY, SMĚROVÁNÍ A VÝPOČETNÍ MODEL – přístupové metody – řízení přístupu v drátových a bezdrátových sítích; směrování – funkce síťové, transportní a aplikační vrstvy, vývoj výpočetního modelu – centralizovaná a decentralizována správa, model klient–server.
 19. INTERNETWORKING A ETHERNET – internetworking, propojovací prvky, propustnost sítě, přenosová média a síťové rozvody; standard Ethernet 802.3 (10/100/1000 Mbit); standard IEEE 802.11 (a/b/g/n); 802.x – druhy a typy rámců, techniky směrování, přístupové metody; konfigurace TCP/IP.
 20. BASEBAND A BROADBAND – telefonní systém POTS, digitální sítě ISDN; asymetrické a symetrické xDSL (ADSL, VDSL, SHDSL), přenosová technologie ATM a její vrstvový model; mobilní komunikace – GSM sítě a datové přenosy v mobilních sítích; bezdrátový broadband.
 21. Databázové systémy, datové modely a struktury –popis klíčových přístupů ke zpracování dat v historickém přehledu; datové struktury – výčet a příklady výskytu;  datové modely a jejich aspekty; modelování databáze – význam a postup; konceptuální a fyzické schéma databáze; kardinalita a parcialita vztahů; normalizace databáze – účel normalizace, normální formy;
 22. JAZYK SQL – skupiny příkazů DDL, DML, DCL; příklady klíčových příkazů pro záznam, změnu a odstranění hodnot; dotazy pro vypsání struktury a sady záznamů; spojování tabulek, agregační funkce a vestavěné funkce; vytváření pohledů, procedur a funkcí; práce s trigerry; ovládání a princip databázových transakcí; nastavení práv pro přístup do DB, úrovně omezení.
 23. TECHNOLOGIE PRO TVORBU WWW STRÁNEK – technologie pro tvorbu www stránek a jejich možnosti; validační W3C standardy; jazyk (X)HTML – struktura a syntaxe kódu, zápis parametrů; struktura www dokumentu – strukturální značky; formátování obsahu www stránek; interaktivní komponenty HTML jazyka, metody přenosu dat; design WWW stránek – kaskádové definice stylu; CSS selektory, CSS vlastnosti pro design a pozice prvků, provázání se zdrojem stránky.
 24. Možnosti programování www aplikací – programování na straně klienta,  JavaScript – syntaxe jazyka, způsoby zápisu do HTML stránek; objektová struktura JavaScriptu, události a akce JavaScriptu; JS knihovny a jejich specifika; programování na straně serveru; principy a specifika serverových programovacích jazyků; popis vybrané serverové technologie; asynchronní metody přenosu dat mezi serverem a prohlížečem (AJAX).
 25. MULTIMEDIA – základní pojmy: multimédia, charakteristika multimediálních složek; grafické prvky, zvuk, video; prostorové zobrazení; druhy a vlastnosti multimédií a jejich uplatnění – zdroje multimediálních dat; formáty a jejich specifikace; uplatnění multimédií v praxi.
 26. HARDWARE A SOFTWARE PRO ZPRACOVÁNÍ MULTIMEDIÍ – snímací prvky, kamery, rozlišovací schopnost, digitální foto; vývoj, standardy, základní parametry; komprese dat; zvukové editory a SW pro práci s videem – charakteristika, funkce; charakteristika specializovaných programů pro animaci, vytváření virtuálních scén (3D grafika).

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.