1. Jakému státu patří ostrov Helgoland?
 2. Za co dostal Einstain Nobelovu cenu?
 3. V jakém roce byl zahájen první provoz metra a kde?
 4. Jak se jmenuje hlavní město rakouské spolkové země Štýrsko?
 5. Od jaké rychlosti se nazývá vítr vichřicí?
 6. Jak je velké území Monaka?
 7. V jakém roce se konaly první zimní olympijské hry?
 8. Kolik má uředních jazyků Švýcarsko?
 9. Jak se jmenovalo poslední dílo Ernesta Hemingwaye?
 10. Jak se jmenuje nejvyšší hora Itálie?
 11. V jakém století byl postaven hrad Karlštejn?
 12. V jakém roce byla vytesána Rosetská deska?
 13. Kdo rozluštil písmo Chetitů?
 14. V jakém roce skončila třicetiletá válka?
 15. V jakém státě byl vynalezen knihtisk?
 16. Jak se jmenuje hlavní hrdina románu HlavaXXII?
 17. Jaká zvířata použil Hanibal v boji proti Římanům?
 18. Kolik bylo československých prezidentů?
 19. Kdy se odehrála Bitva u Chlumce?
 20. Co zanmená zkratka WHO?