Úvod – reprezentace obrazu, digitalizace, alias

Reprezentace obrazu

 • digitální obraz není přirozený obraz reálného světa
 • hlavní omezení digitálního obrazu
  • obor použitelných hodnot jasu či barev je omezen danou aplikací (barevným modelem) nebo vlastnostmi zařízení, které obraz vytváří (např. 2 barvy při polotónování, 256 stupňů šedi, 3x 256 odstínů RGB = 16,7 mil. barev apod.)
  • nepracuje se spojitou funkcí, ale s hodnotami (vzorky) spojité funkce → pracuje v bodovém rastru a je tvořen diskrétními obrazovými elementy – pixely (picture element, px)
 • z těchto omezení plynou možné problémy digitálního obrazu, zvl.
  • kvantizační chyba (ztráta informace), posterizace, banding
  • chyba vzorkování (ztráta informace)
  • vznik aliasu (zubatost, moiré)
 • digitální obraz může být obecně reprezentován:
  • diskrétní maticí pixelů = prostorová oblast, resp. časová oblast (časová posloupnost diskrétních signálů)
   • daný počet základních jednotek obrazu složených v ploše
   • matice pixelů x * y
  • Fourierovým obrazem = frekvenční oblast (vyjádření časově závislého signálu pomocí harmonických signálů) = složení mnoha sinusových signálů s různou amplitudou a fázovým posunem (vysoké frekvence se projevují jako šum, nežádoucí nízkofrekvenční signály jako alias)
 • proces převodu obrazu reprezentovaného v časové oblasti do frekvenční oblasti = dopředná diskrétní Fourierova transformace DFT
 • proces převodu Fourierova obrazu do původní podoby se nazývá zpětná Fourierova transformace
 • dopředná a zpětná diskrétní Fourierova transformace se užívá jako základní matematická nástroj pro zpracování digitálního obrazu
  • při úpravě kvality obrazu a odstranění šumu
  • při detekci hran a objektů obrazu
  • při rekonstrukci obrazu
  • při kompresi obrazu apod.
 • Fourierova transformace (J. B. Fourier 1768-1830) je matematický nástroj pro převod signálů z časové oblasti do oblasti frekvenční; umožnuje analyzovat frekvenční obsah (spektrum) signálu; signál přitom může být buď ve spojitém či diskrétním čase
 • jevy jsou v časové oblasti promíchány, ale ve frekvenční odděleny
 • diskrétní Fourierova transformace DFT
  • vstupem do dopředné DFT je diskrétní navzorkovaný signál
  • výstupem z dopředné DFT je diskrétní spektrum tohoto signálu = informace o frekvenčních složkách v signálu obsažených
  • pro běžné použití v počítačové grafice časově příliš náročná
  • rychlá Fourierova transformace FFT (Fast Fourier transform) je efektivní algoritmus (Cooley-Tukey 1965) pro výpočet diskrétní Fourierovy transformace a její inverze

64

 

Fourierův obraz jednoduchých tvarů

Digitalizace

 • digitální obraz tvořený pixely vzniká procesem digitalizace
 • digitalizace = proces převodu spojité funkce na diskrétní funkci včetně převodu spojitých hodnot na diskrétní hodnoty (pixely)
 • používá se při každém převodu analogového signálu na digitální, tj. v rámci A/D převodu či v A/D převodníku
 • digitalizace spočívá ve dvou nezávislých procesech: procesu vzorkování a procesu kvantování
 • vzorkování – navzorkování (sampling) je obecně zaznamenání hodnot spojité funkce v předem daných intervalech velikosti ∆x vzorkovací frekvencí fs = 1 / ∆x
 • kvantování = proces diskretizace spojitých hodnot, kdy se celý obor hodnot rozdělí na stanovené intervaly – kvantizační úrovně (hodnota vzorku se dá vyjádřit pouze po určitých kvantech označených celými čísly – obvykle 2n nebo v bitech)
 • kvantizační krok (Q) = 1/ počet bitů – rozlišení hodnot Q=1/(2 na n – 1)

641

 

2, 4 a 8 kvantizačních úrovní

Kvantování

 • při kvantování se převádí spojité hodnoty (např. jasu) na celočíselný rozsah – např. 0 – 1 (1b), 0 – 16 (4b), 0 – 255 (8b) …
 • z procesu kvantování → kvantizační chyba (ztráta informace)
 • počet kvantizačních úrovní (velikost kvantizačního intervalu) přímo ovlivňuje velikost kvantizační chyby
 • vztah mezi počtem kvantizačních úrovní a mírou chyby kvantován
 • na hranici dvou přechodů nebo přechodu a plochy se světlá barva jeví jako ještě světlejší a tmavá barva ještě tmavší = Machův efekt
 • skokový rozdíl mezi jasy vnímá člověk velmi citlivě, což vede v některých případech ke vzniku tzv.posterizace = jasových pruhů v obraze, resp. proužkování barev, tzv. banding = odstupňování
 • podle způsobu rozdělení kvantované veličiny do intervalů se užívá uniformní a neuniformní kvantování
 • uniformní kvantizace (rovnoměrně velké intervaly) je častější
 • neuniformní kvantizace (nerovnoměrné rozložení) se užívá při převodu obrazu s velkým počtem barev na obraz s nižším počtem při snaze částečně eliminovat kvantizační chybu

65

 

obraz + uniformní a neuniformní kvanzizace

Vzorkování

 • při vzorkování (sampling) jsou odebírány hodnoty – vzorky ze spojité funkce ve zvolených stejných intervalech (frekvenci)
 • vstupní analogový signál je tak konvertován na posloupnost veličin vyjádřených okamžitými hodnotami původního signálu
 • při vzorkování – převodu spojité funkce na nespojitou – není informace kompletní → chyba vzorkování a též chyba kvantizace
 • k zachycení drobné kresby a malých detailů je zapotřebí mít dostatečný počet vzorků – vyšší vzorkovací frekvence zaznamená více detailů = čím více vzorků, tím jemnější detaily
 • vzorkovací frekvence musí být nejméně 2x větší než nejvyšší modulační frekvence (fs > 2 fmax)Shannonův vzorkovací teorém
 • analogový signál – vzorkování vzorkovací frekvencí fs např. 44,1 kHz
 • digitální signál – kvantování, např. 16 bitů = 65536 kvantizačních úrovní, kódování
 • binární signál – 1110101101011001

66

 

Chyba vzorkování a chyba kvantizace

 

Vzorkovací metody

67

 

Pravidelný vzorkovací rastr – uniform sampling

 • pravidelný vzorkovací rastr
  • point sampling – každý výstupní bod odpovídá jednomu vzorku vstupního obrázku bez ohledu na sousedy = bod ve středu pixelu (při jemných přechodech tato metoda postačuje)

68

Point sampling

 • super sampling – v n-krát vyšším rozlišení se několika bodovými vzorky (různými postupy) navzorkuje ploška super pixelu, hodnota barvy se určí průměrem a vše se převede do konečného rozlišení – jedna z metod antialiasingu

69

Super sampling

 • adaptive sampling – super sampling se provádí jen v místech, kde je tomu třeba = obsahově senzitivní metoda

70

Adaptive sampling

 • nepravidelný vzorkovací rastr – stochastic sampling je používán jako lepší cesta k minimalizaci nebo odstranění aliasu
  • každý bod má jistou pravděpodobnost zásahu – převod aliasu na šum (jisté záměrné rozmazání) – oko je velice citlivé na pravidelnosti
  • poisson-disc sampling – ideální stochastický rastr s minimální vypočtenou a testovanou vzdáleností bodů od sebe – kvalitní, ale časově velmi náročné
  • point-diffusion sampling – nepravidelně rozložené vzorky v superpixelu, dále do rekonstrukčního filtru a konečného rozlišení
  • jittered sampling – obdobně jako super sampling: body jsou umístěny do středu dílčích pixelů, ale pak jsou roztřeseny, tedy náhodně rozmístěny uvnitř svého dílčího pixelu = přidání šumu do vzorku
  • adaptive stochastic sampling – kombinace stochastických metod s adaptivním vzorkováním

71

 

Nepravidelný vzorkovací rastr

Alias

 • všechna navzorkovaná data jsou náchylná na vznik tzv. aliasu
 • alias = falešné objekty a tvary, tzv. artefakty v obraze
 • alias (aliasing) se objeví, když je vstupní spojitý signál nedostatečně navzorkován (podvzorkován, fv < 2 fmax) = subsampling a do signálu přibývá nová, nízkofrekvenční informace
 • např. při nedostatečném navzorkování periodické funkce vzniká moiré
 • alias se objeví především při podvzorkování čar a hran (zubatost) nebo pravidelných textur, je-li vzorek textury jemnější než rozlišení obrázku (detaily menší než 1 px  vzorky jisté oblasti obrazu mohou zasáhnout stejnou barvu → slité barevné plošky)

72

 

Alias

Druhy aliasu

 • prostorový alias (spatial alias), např.
  • hrany objektu jsou zubaté – zvl. při nedostatečném navzorkování a následném zvětšování obrázku
  • v obraze se objevuje moiré – zvl. při nedostatečném navzorkování a zmenšení obrázku s periodickou texturou
 • časový alias (temporal alias), např.
  • kola auta se otáčejí opačně
  • pohybující se objekty se rozmazávají …
  • : projevuje se též v běžném životě – pohyby „vzorkované“ zářivkou nebo kamerou

Antialiasing

 • prevence aliasu – užívat výkonnější vzorkovací metody, zvl. supersampling a nepravidelný vzorkovací rastr a vzorkovat dostatečnou frekvencí
 • potlačení aliasu
  • zvýšit frekvenci vzorkování = posunout alias do vyšších frekvencí – vyhlazování hran
  • příliš vysoké frekvence eliminovat oříznutím (filtrem) = převést alias na šum – obrázek mírně rozmazat – člověk je méně citlivý na šum než na novou nízkou frekvenci
 • proces prevence a potlačení aliasu = antialiasing
  • technika, která částečně vyhlazuje ostře kontrastní hrany
  • technika, která částečně potlačuje moiré
  • kompromis mezi věrností (jemností) a rozmazáním obrazu
 • šikmo ubíhající hrany jsou vyhlazovány měněním barevného odstínu bodů modifikovaným Bresenhamovým algoritmem nebo použitím alfa kanálu – částečné průhlednosti některých bodů

73

 

Aliasing + antialiasing

 • vznik moiré potlačuje především vyšší navzorkování nebo nepravidelný vzorkovací rastr

74

 

Pravidelné vzorkovací rastry point sampling a super sampling

75

Pravidelný vzorkovací rastr point sampling a nepravidelný jittered sampling

 • antialiasing při mapování textur = texturování povrchu 3D objektu
  • textura – tapeta – struktura = obrázek definující povrch objektu
   • rastrové textury – předem připravený rastrový obrázek
   • procedurální textury – vyjádřeny pomocí matematické funkce
  • texel (texture element) je základní jednotkou textury
  • texely jsou při renderování (výpočtu scény) mapovány do odpovídajících pixelů výsledného obrazu, a tak je textura nanášena na povrch objektu
  • textury se nanáší na objekty algoritmem pixel shader
  • pro potlačení aliasu textur se užívá technika MIP-mapping ve spojení s anisotropickým filtrováním
 • MIP-mapping (Multum in Parvo – mnoho v málu) – technika pro potlačení aliasu způsobeného podvzorkováním
  • pro všechny užité textury je filtrační operace předem předpočítána pro různé úrovně od m * n do 1 * 1
  • pokud se při vlastním procesu mapování mapuje mnoho texelů na jeden pixel, zvolí se příslušná MIP-map úroveň a oněch mnoho texelů je reprezentováno jedním; dalším krokem je filtrace, aby se pixel promítal přesně do texelů
  • běžně se užívá bilineární nebo trilineární filtrace MIP-map textury = isotropická interpolace (stejné vzdálenosti sousedních bodů)
  • nyní se užívá anisotropický filtr s různou vertikální a horizontální vzdáleností, dle úhlu pohledu
  • antialiasingové algoritmy při renderování textur a polygonů se užívají i celoobrazovkově
 • FSAA = Full-Screen Anti-Aliasing = celoplošný antialiasing obrazovky = vyhlazování hran polygonů a filtrování a textur – 4 kvalitativní stupně

Rozlišení obrazu – geometrické transformace

Rozlišení obrazu

 • rozlišení obrazu vyjadřuje hustotu obrazové informace
 • při zobrazení vyjadřuje jemnost pixelové reprezentace obrazu
 • při snímání – digitalizaci – udává, jak jemně je rozlišována předloha z hlediska vzorkovací frekvence a kvantizace – kolik obrazové informace je získáváno
 • čím je rozlišení vyšší, tím menší detaily jsou v předloze rozlišovány a zaznamenávány – je reprezentována přesněji
 • při zobrazení udává, kolik pixelů – obrazových bodů tvoří obraz
 • čím je rozlišení vyšší, tím vyšší je počet pixelů – při stejném rozměru plochy (vyjma LCD – pevně dáno)
 • při tisku nebo osvitu udává, jak jemně jsou tištěny jednotlivé obrazové body na médium a kolik tiskových bodů je tvoří
 • čím je rozlišení vyšší, tím menší body s vyšší hustotou jsou vytvářeny
 • logické pixely = binární čísla popisující euklidovské body
 • matematický model fyzických pixelů = logické pixely přepočtené do plošek budoucích fyzických pixelů
 • fyzické pixely = zobrazené nebo vytištěné pixely výstupním zařízením (subpixely, shluky pigmentů, tiskové body polotónového tiskového rastru aj.)

76

 

Logické pixely, matematický model fyzických pixelů, fyzické pixely

 • fáze vykreslování objektu (úsečky)

77

 

Logická data, logická reprezentace – rasterizace, Brasenhamův algoritmus, rastová reprezentace – matematický model fyzických pixelů po antialiasingu

 • rozlišení se udává dvěma způsoby:
  • relativně = v bodech, pixelech nebo linkách na jednotku délky
   • dpi Dot per Inch (sejmuto či vytištěno bodů na 25,4 mm)
   • dpc Dot per Centimeter (bodů na 1 cm, např. 300 dpi = 118 dpc)
   • ppi Pixel per Inch (zobrazeno pixelů na 25,4 mm)
   • ppc Pixel per Centimeter (zobrazeno pixelů na 1 cm)
   • lpi Lines per Inch (udává frekvenci tiskového rastru) = vytištěno řad linek pixelů na 25,4 mm
   • lpc Lines per Centimeter = vytištěno řad linek pixelů na 1 cm
   • : v analogové fotografii se užívá jednotka čar / mm
  • absolutněza předpokladu, že je známá velikost plochy = v násobku bodů (pixelů) na ose X a Y (x * y pixelů)
 • dpi, ppi, lpi jsou „dvourozměrné“ hodnoty
  • vztahují se k ploše, takže správně by měly být uváděny např. 600 x 1200 dpi nebo 2400 x 2400 ppi
  • někdy se uvádí jedna hodnota např. 600 dpi (je-li 600 x 600)
  • ale výrobci často uvádějí jen vyšší hodnotu, např. 2400 dpi může být třeba 1200 x 2400 nebo 600 x 2400 dpi
 • v praxi třeba vždy brát v úvahu vždy tři údaje: fyzický počet obrazových bodů – rozměr plochy – rozlišení
  • ze dvou těchto údajů lze dopočítat vždy třetí
  • rozlišení [dpi] = počet bodů / (délka [cm] / 2,54)
  • počet bodů = rozlišení [dpi] * (délka [cm] / 2,54)
  • délka [cm] = počet bodů / (rozlišení [dpi] / 2,54)

Standardní rozlišení

 • dle HW PC – standardní rozlišení grafické karty či monitoru
  • VGA (Video Graphic Array – 1987) 640×480 = 307 200 px 4:3 (1,33)
  • SVGA (Super Video Graphic Array) 800×600 = 480 000 px 4:3
  • XGA (eXtended Graphics Array) 1024×768 = 786 432 px 4:3
  • SXGA (Super eXtended Graphics Array) 1280×1024 = 1 310 720 px 4:3
  • UXGA (Ultra eXtended Graphics Array) 1600×1200 = 1 920 000 px, 4:3
  • QXGA (Quad eXtended Graphics Array) 2048×1536 = 3,1 Mpx 4:3
  • QUXGA (Quad Ultra Extended Graphics Array) 3200×2400 = 7,7 Mpx 4:3
  • HD TV 720p – 1280×720 (High-definition television – HD ready progressive) 16:9
  • HD TV 1080 – 1920×1080 (High-definition television – Full HD interlaced) 16:9
  • QWXGA (Quad Wide eXtended Graphics Array) 2048×1152 2,4 Mpx 16:9
  • WQXGA (Wide Quad eXtended Graphics Array) 2560×1600 = 4,1 Mpx 16:10
  • QSXGA (Quad Super Extended Graphics Array) 2560×2048 = 5,2 Mpx 5:4
  • WQSXGA (Wide Quad Super eXtended Graphics Array) 3200×2048 = 6,6 Mpx 25:16
  • WQUXGA (Wide Quad Ultra Extended Graphics Array) 3840×2400 = 9,2 Mpx 16:10
 • dle rozlišení plošného snímacího senzoru (liší se dle výrobku)
  • 1 Mpx = 1280×1024 = 1,31 Mpx
  • 2 Mpx = 1600×1200 = 1,92 Mpx
  • 3 Mpx = 2048×1536 = 3,15 Mpx
  • 4 Mpx = 2304×1734 = 3,99 Mpx
  • 5 Mpx = 2568×1928 = 4,95 Mpx
  • 6 Mpx = 3072×2048 = 6,29 Mpx
  • 8 Mpx = 3264×2448 = 7,99 Mpx
  • 10 Mpx = 3648×2736 = 9,98 Mpx nebo 3888×2592 = 10,07 Mpx 3:2 (1,5)
  • 12 Mpx = 4000×3000 = 12,22 Mpx
  • 13 Mpx = 4224×3168 = 13,38 Mpx
  • 14 Mpx = 4416×3312 = 14,60 Mpx
  • 18 Mpx = 5184×3456 = 18,70 Mpx 3:2 (1,5)
  • 21 Mpx = 5616×3744 = 21,06 Mpx 3:2 (1,5)
  • 24 Mpx = 6048×4032 = 24,38 Mpx 3:2 (1,5)
  • 1: není-li uvedeno, jedná se o poměr stran 4:3 (1,33)

Rozlišovací schopnost obecně

 • obecně je rozlišovací schopnost dána minimální vzdáleností dvou ještě rozlišitelných bodů – při vnímání, zobrazení či tisku
 • nejmenší bod viditelný okem je cca 30 µm = 0,03 mm
 • limitní prostorová rozlišovací schopnost lidského oka činí 1‘
  • na vzdálenost 25 cm lze rozlišit čáry v rozteči 0,07mm = cca 360 dpi → 720 dpi tisku
  • na vzdálenost 50 cm lze rozlišit 0,14 mm = cca 180 dpi → min. 360 dpi tisku
  • na vzdálenost 1 m lze rozlišit 0,28 mm = cca 90 dpi → min. 180 dpi tisku
  • na vzdálenost 2 m lze rozlišit 0,57 mm = cca 45 dpi→ min. 90 dpi tisku
  • na vzdálenost 3,5 m lze rozlišit rozteč přibližně 1 mm = cca 25 dpi → min. 40 dpi tisku

Rozlišovací schopnost zařízení

 • nejvyšší rozlišení, které je dané zařízení schopno zpracovávat
  • hardwarová = fyzické rozlišení, optické rozlišení
   • závisí na počtu (hustotě) snímacích elementů (resp. velikosti kroku) senzoru scanneru, digitálního fotoaparátu či kamery
   • závisí na počtu obrazových elementů zobrazovací jednotky
   • závisí na technických možnostech tiskárny, resp. minimální velikosti a hustotě tiskových bodů
  • softwarová = interpolované rozlišení
   • změna (obvykle zvýšení) rozlišení výpočtem oproti rozlišení fyzickému – např. počtu snímacích elementů senzoru
   • závisí na použité metodě interpolace, početním výkonu a korektnosti výrobce
   • např.: optické rozlišení: 2 400 DPI, interpolované rozlišení: 25 – 19 200 DPI

Tansformace rozlišení – interpolace

 • interpolace je jednou z metod geometrické transformace digitálního obrazu
 • interpolace je v počítačové grafice metoda, při níž se výpočtem uměle zvětšuje, resp. snižuje počet obrazových bodů (pixelů) obrazu – produkuje nové pixely obrazu na základě pixelů existujících
 • metodou interpolace se u digitálního obrazu provádí
  • změna rozlišení oproti původnímu rozlišení (resamling)
  • změna velikosti oproti původní velikosti obrazu
  • modifikace a deformace, digitální zoom
  • změna počtu použitých barev – v důsledku změny počtu pixelů nebo při změně barevné hloubky
 • interpolace nepřináší ve skutečnosti žádnou další obrazovou informaci
  • např. scanner 2400 dpi fyzicky – např. 19200 dpi interpolací
  • např. obraz v rozlišení 300 dpi – např. 600 dpi interpolací
 • princip:
  • RGB = 255/0/0, 255/85/0, 255/170/0, 255/255/0
  • RGB = 255/0/0, 255/42/0, 255/85/0, 255/125/0, 255/170/0, 255/210/0, 255/255/0
 • nejjednodušší metodou interpolace je metoda nejbližšího souseda, (nearest neighbor), kdy nový pixel přebírá vlastnost předchozího
 • lepší výsledky přináší interpolace lineární, kdy se nová hodnota vypočte jako vážený průměr dvou sousedních hodnot
 • u 2D obrazu nutno provést 2x pro řádku a sloupec, tedy 2 x 2 – metoda bilineární
 • ještě lepší výsledky jsou v případě interpolace kubické, kdy se nová hodnota vypočte ze čtyř sousedních bodů
 • u 2D obrazu se to provede 2x pro řádku a sloupec, tedy 4 x 4 – metoda bikubická
 • dva druhy interpolačních algoritmů z hlediska adaptivity
  • neadaptivní algoritmy (metoda nejbližšího souseda, bilineární aj.) provedou úpravy pro celý obraz stejně bez ohledu na jeho obsah
  • adaptivní algoritmy aplikují dle charakteru rozdílných ploch obrazu různé metody interpolace (např. na hrany jiný algoritmus než na barevné plochy) – izotropní x anizotropní algoritmy

Transformace geometrické

 • převzorkování, změna rozlišení, zvětšení, zmenšení, zkosení, posunutí, otáčení a kombinace
 • při všech geometrických transformacích obrazu vyvstává problém nespojitosti obrazu – díry, nebo naopak mnoho pixelů
 • problémy geometrických transformací řeší částečně provedení jeho převzorkování (resampling – nové navzorkování) s některou metodou interpolace
 • při převzorkování je třeba nalézt spojitý obraz (vzor) k existujícímu diskrétnímu obrazu, provést transformaci a poté nové navzorkování
 • krokem je rekonstrukce spojitého vzoru = převod diskrétního obrazu do spojitého frekvenčního obrazu
 • krokem je provedení požadované transformace a získání nového spojitého obrazu
 • krokem je nové navzorkování transformovaného spojitého obrazu – stejnou nebo jinou vzorkovací frekvencí
 • interpolace metodou nejbližšího souseda je sice početně nenáročná, ale výsledkem jsou obvykle zubaté hrany a zdůrazněná pixelizace obrazu
 • interpolace bikubické či bilineární sice více zahlazují, ale opět znehodnocují barevné informace na hranách
  • při převzorkování nahoru, kdy se zvětší počet pixelů, se chybějící informace nevytvoří
  • při převzorkování dolů dochází ke ztrátě informace
 • zvětšování obrázků je dobré se pokud možno vyhnout (je-li nutno, doporučuje se postupné stupňové zvětšování)
 • zmenšení obrázku je obecně nevratná změna – obrázek zmenšený a posléze opět zvětšený již postrádá drobné detaily

Velikost obrazu

 • fyzická velikost obrazu závisí jednak na rozlišení obrazu, jednak na velikosti či hustotě bodů příslušného výstupního zařízení
 • relativní: např. na jedné řádce monitoru je běžně 96 až 120 dpi (ppi) → obraz s rozlišením 300 dpi se zde zobrazí cca 3x větší
 • absolutní:
  • počet pixelů šířky / dpi monitoru nebo tisku x 2,54 = cm šířky obr.
  • počet pixelů výšky / dpi monitoru nebo tisku x 2,54 = cm výšky obr.

nebo

 • např. obrázek 300 dpi / 2,54 = 118 dpcm = 118 bodů na 1cm tisku
  • počet pixelů (x) / 118 = šířka obrazu v cm
  • počet pixelů (y) / 118 = výška obrazu v cm
  • např. (1600 / 118) x (1200 / 118) = 13,6 x 10,2 cm
 • např. fyzická velikost digitálních fotografií je dána rozlišením snímacího prvku a optimální velikostí vytištěné fotografie
 • pro tisk v rozlišení 300 dpi (Sienna) je 118 bodů na 1 cm tisku, u 600 dpi (Frontier) je to 236 dpcm

Bitová hloubka obrazu

 • bitová hloubka
  • počet bitů potřebných pro vyjádření všech atributů jednoho pixelu (px, picture element = základní obrazový prvek – bod)
  • množství informace v jednom pixelu
  • většinou se udává jako počet bitů na pixel – bits per pixel (bpp)
 • barevná (barvová) hloubka
  • počet bitů popisujících bod z hlediska počtu barev, které může každý bod nabýt – tzv. barvový atribut pixelu
  • udává, kolik bitů je vyhrazeno pro přenos barevné informace o jednom bodu
  • počtem bitů vyjadřuje počet barev, jež mohou bod specifikovat

Vyjádření a zadávání barvy

 • do 16 bitů (obvykle 1, 4, 8, 16 bitů) je v nepřímém vyjádření barvy hodnotou barvového atributu odkaz – index do tabulky barev – barvy v tabulce jsou specifikovány v přímém vyjádření
 • nad 16 bitů (obvykle 24, 32 bitů) je v přímém vyjádření barvy hodnotou barvového atributu absolutní vyjádření barevného odstínu číselnou hodnotou dle daného barevného modelu
 • barvy se v PC zadávají jako přímé, nebo jako procesní barvy
 • přímé barvy (obdoba předem namíchaných barev při tisku) se zadávají ze vzorníků barev
 • procesní barvy (obdoba výtažkových barev při tisku) se zadávají nastavením parametrů daného barevného modelu
 • volba přímé (diskrétní) barvy – volby barvy ze vzorníků přímých diskrétních barev, které jsou založené často na referenčních vzornících firmy PANTONE® (např. Pantone matching systém® pro obyčejný papír, pro křídový papír, Pantone® Pastel pro obyčejný papír aj.), popř. firem DIC, DuPont, Focoltone, TOYO, HKS®, Trumatch

Nepřímé vyjádření barvy

 • vyjádření barvy pixelu indexem – odkazem do barevné palety
 • index je nejčastěji o velikosti 1b (2), 4b (16), 8b (256), 15b (5-5-5 = 32768) nebo 16b (5-6-5 = 65536)
 • barevná paleta (colormap, mapa barev, tabulka barev) je jednorozměrné pole hodnot barev
 • využívají se různé druhy palet ve dvou hlavních skupinách
  • univerzální pevné barevné palety jsou předem dány a použitelné pro libovolný obraz (obsahují univerzální barvy, které se v konkrétním obraze vůbec nemusí vyskytovat)
   • vznikají rozdělením os RGB prostoru (krychle) na úseky a vybráním pravidelně rozložených zástupců do počtu 256 (8 bitů – nelze tudíž rozdělit stejně), např.:
    • paleta 3-3-2 (R 3b=8 odstínů, G 3b=8 odstínů, B 2b=4 odstíny) = 256
    • paleta 7*12*3 (R 7 odstínů, G 12 odstínů, B 3 odstíny) = 252
    • paleta 6*6*6 (R 6 odstínů, G 6 odstínů, B 6 odstíny) = 216
   • adaptivní vytvářené barevné palety se vytvářejí podle barev, které se v konkrétním obrazu skutečně vyskytují (odpovídají barevnému složení obrazu)
    • obraz nutno analyzovat, podle výskytu barev a histogramu četnosti barev následně vybrat 256 nejvhodnějších barev metodou
     • “shora dolů” – postupné dělení barevného prostoru na oblasti až vznikne 256 požadovaných skupin a z nich výběr reprezentanta
     • “zdola nahoru” – sdružování příbuzných barev do skupin, dokud nevznikne požadovaný počet skupin a z nich výběr reprezentanta
    • výsledná paleta se uloží spolu s obrazem (např. GIF)

78

 

Univerzální pevná barevná paleta

Procesní barvy RGB

 • RGB (Red-Green-Blue – červená-zelená-modrá)
 • bbvykle po 8 b na barevný kanál = 24 b = 16,7 mil. barev, každá složka RGB má rozsah 0 – 255
 • základní model RGB24 TrueColor (8-8-8)
 • RGBA32 (8-8-8-8) = RGB s alfa-kanálem 0% – 100% průhlednosti bodu
 • pro interní barevnou hloubku se užívají též modely RGB30, 36, 42 a 48 bitů, tj. 10, 12, 14 nebo 16 bitů na RGB kanál (8b = 256 úrovní, 10b = 1024 úrovní, 12b = 4096 úrovní, 14b = 16384 úrovní, 16b = 65536 úrovní)
 • též RGBA64 (16-16-16-16) = RGB včetně alfa kanálu

Procesní barvy CMYK

 • CMY (Cyan-Magenta-Yellow – azurová-purpurová-žlutá), CMYK ( + blacK – černá)
 • obvykle po 8 b na barevný kanál = 32 b = 4,3 mld. barev, každá složka CMYK má rozsah 0 – 255
 • v některých programech může být rozsah 0 – 100%

Procesní barvy RGB, CMYK

 • RGB – černá = (0, 0, 0), červená = (1, 0, 0), zelená = (0, 1, 0), modrá = (0, 0, 1), azurová = (0, 1, 1), purpur = (1, 0, 1), žlutá = (1, 1, 0), bílá = (1, 1, 1)
 • CMY – bílá = (0, 0, 0), azurová = (1, 0, 0), purpur = (0, 1, 0), žlutá = (0, 0, 1), červená = (0, 1, 1), zelená = (1, 0, 1), modrá = (1, 1, 0), černá = (1, 1, 1)

Procesní barvy CIE Lab

 • CIE Lab (L*a*b*) (Luminance-a-b = jas-červená/zelená-žlutá/modrá)
 • obvykle 8 b na složku = 24 b = 16,7 mil. barev, jasová složka má rozsah 0-100%, složka a (červená-zelená) +127 -128, složka b (žlutá-modrá) +127 -128
 • CIE Luv (L*u*v*) – zcela analogický CIE Lab

79

 

CIE lab

Procesní barvy HSB (HSV)

 • HSB (Hue-Saturation-Brightness – odstín-nasycení-jas), HSV (Hue-Saturation-Value – odstín-nasycení-jas)
 • obvykle 8 b na složku = 24 b = 16,7 mil. barev, odstín se udává úhlem na kole barev v rozsahu 0-360°,nasycení (sytost) se udává v rozsahu 0-100%, jas se udává v rozsahu 0-100%
 • jakýkoli odstín a jakékoli sycení při 0% jasu = černá
 • jakýkoli odstín při 0% sycení a při 100% jasu = bílá

80

HSB

Procesní barvy HLS

 • HLS (Hue Lightness-Saturation – odstín-světlost-nasycení)
 • obvykle 8 b na složku = 24 b = 16,7 mil. barev, odstín se udává úhlem na kole barev v rozsahu 0-360°,světlost se udává v rozsahu 0-100%, nasycení (sytost) se udává v rozsahu 0-100%
 • jakýkoli odstín a jakékoli sycení při 0% jasu = černá
 • jakýkoli odstín a jakékoli sycení při 100% jasu = bílá

81

HLS

Hlavní barevné módy obrazu

 • Indexed Color mód – informace v 1 – 16 bitech na jeden pixel – neudává přímo barvu, ale index do tabulky barev = nepřímé vyjádření barvy
  • 1 b monochrom mode (2 barvy) obvykle B/W mód
  • 2 b (4), 3 b (8) , 4 b (16), 5 b (32), 6 b (64)
  • 4b, 8 b gray scale mode – 16, 256 odstínů šedé – odkaz do tabulky
  • 4b, 8 b – pseudo color mode – 16, 256 barev – odkaz do tabulky
  • 8, 15, 16 b – direct color mode – 256 až 65536 barev – 3 odkazy do 3 tabulek (barevných palet) pro kanály R G B
   • 3-3-2 (256 barev)
   • 5-5-5 Low Color (32768 barev)
   • 5-6-5 High Color (65536 barev)
  • True Color mód – základní uložení RGB (popř. CMY) informace ve 24 (8-8-8) bitech; lze tak definovat až 16 777 216 = 16,8 mil. barev barev
  • Super True Color mód (nebo též True Color mód) – informace o každém bodu je uložena v 32 (8-8-8-8) bitech; lze tak definovat až 4 294 967 296 = 4,3 mld. barev
   • RGBA 32 (RGB s alfa kanálem)
   • CMYK 32
  • Deep Color mód – informace o každém bodu je uložena v 48 (16-16-16) bitech; při 48b až 281 474 976 710 656 = 281,5 bil. barev
   • RGB 48
   • ve variantě s alfa kanálem RGBA 64 = 18,4 kvadril. barev
  • převod z RGB do Gray scale postupným přepočtem jasu pixelů: I = 0,299 R + 0,587 G + 0,114 B (dle vnímavosti oka k barvám)
  • převod z Gray scale do B/W módu metodou konstantního prahu při dvou úrovních

Transformace barev

 • transformace barev se provádí
  • pro vylepšení obrazu změnou jasu, resp. barevného odstínu na části obrazu či na celku (např. zmírnění posterizace)
  • pro přizpůsobení se způsobu využití (např. úprava pro web) nebo zařízení pracujícímu s omezeným počtem barev (např. tisk šedotónových obrazů, optimalizace zobrazení/tisku obrazů True Color při převodu do Index módu 16, 8, 4, 2, 1 b)
 • technikou prahování, půltónování, resp. rozptylování či rozmývání lze
  • pracovat s více úrovněmi šedi, než je na zařízení technicky možné
   • z černých a bílých bodů nahrazujících jeden pixel lze tak vytvářet obrazy ve více stupních šedé
   • transformace obrázků s více úrovněmi šedi na dvě úrovně šedi
  • provádět optimalizaci kvality obrazu při redukci počtu jeho barev
 • užívají se různé transformační algoritmy, které zachovávají rozlišení původního obrazu, a algoritmy, které je nezachovávají

 

 

Prahování – konstantní práh

 • nejjednodušší způsob, jak přiřadit každému pixelu barvu z dané palety, je určit pro něj tu nejpodobnějšímetodou nejbližšího souseda
 • nejjednodušší metodou zachovávající rozlišení, jíž lze zredukovat barvy v intervalu 0 – 1 pro monochromatické obrazy je metoda konstantního prahu – metoda prahování
 • pod stanovenou prahovou hodnotu = černá, nad hodnotu = bílá
 • metoda užívána i pro vyšší počty bitů (2=4 úrovně, 4=16 úrovní)
 • u plnobarevných bitmap je třeba pro každý pixel obrazu projít všechny barvy palety a dle vztahu ∆ = [R-R´]+[G-G´]+[B-B´] vybrat z palety pro pixel tu nejvhodnější barvu s nejmenší odchylkou

Půltónování – prahování v matici

 • metoda prahování v matici – rozptyl v matici – metoda vzorů
 • metoda je založena na náhradě pixelu s určitou úrovní jasu (šedi), vzorem rozměru n x m, jehož body (bílé nebo černé) vytváří dojem jasu požadovaného (např. vzor 2×2 = 4 úrovně, vzor 4×4 = 16 úrovní, vzor 5×5 = 25 úrovní, vzor 16×16 = 256 úrovní + vždy 1 úroveň bílé)
 • v některých zařízeních je možné zobrazit různě velké body, a tím získat více stupňů i při menším vzoru
 • v některých případech lze též užít např. 2 bity na pixel
 • metoda prahování v matici – shlukování matice
 • teoreticky nejvhodnější je vzor 16×16 (256 úrovní)
 • v praxi ale mohou být problémy s příliš malými body tisku
 • body se ve vzoru shlukují do větších útvarů = shluková matice

Rozptylování – přidání šumu

 • metody rozptylování (rozmývání – dithering) jsou založené na přidání šumu (náhodné chyby nebo distribuci chyby) rozbíjejícího jednobarevné plochy a se ziskem více detailů
 • metoda náhodného rozptylu – náhodný dithering – metoda, přičte ke každému pixelu náhodnou chybu v určitém intervalu a nakonec určí barvu opět metodou nejbližšího souseda
 • metoda distribuce chyby – chybová difuze – dithering
  • pro první načtený pixel obrazu se najde v paletě nejbližší barva a určí se chyba, tj. rozdíl mezi hodnotami barevných složek chyba = hodnota barvy pixelu – hodnota nejlepší barvy z palety
   • např. hodnota vstupního pixelu je 156 a nejbližší hodnota 165 = -9
  • podle aplikovaného algoritmu – filtru se stanoví, jakou frakci chyby přeberou sousední ještě nezpracované pixely – vpravo a pod
   • např. -3/9 – k hodnotám pixelu vpravo a pixelu pod se přičte -6/9
  • načte se další pixel a proces se opakuje
  • takto dochází k postupnému rozkládání chyby do okolních pixelů
  • čím větší prostor při výpočtu frakce chyby daný algoritmus zasahuje, tím kvalitnější bude výsledný obraz

Jas obrazu

 • jas obrazu je dán rozložením jasových úrovní v obraze a parametry užité jasové stupnice (černá-bílá, šedá-šedá)
  • kolik pixelů obrazu reprezentuje tu kterou jasovou hladinu jasové stupnice, vyjadřuje histogram obrazu
  • jaká je užita jasová stupnice – jaké jasové hladiny jsou v obraze zastoupeny, vyjadřuje jeho světlost-tmavost a kontrast
 • jasový kontrast obrazu je dán poměrem jasů nejsvětlejšího a nejtmavšího místa v obraze – do určité míry reguluje způsob, jakým se na obrázku interpretuje rozdíl mezi jasy a stíny
 • jasové transformace obrazu
  • transformace bodové (úprava histogramu obrazu)
  • transformace jasové stupnice (např. zesvětlení, snížení kontrastu)
 • transformace jasové stupnice – úpravy jasu i úpravy kontrastu vedou k již nevratným změnám obrazu

Histogram

 • histogram je graf absolutních četností jednotlivých jasových hodnot zastoupených v celém obrazu
 • histogram je graf, na jehož
  • ose x je vyneseno 256 sloupců, jasové úrovně od 0 do 255 odpovídající 256 úrovním jasové škály daného barevného kanálu
  • ose y je znázorněn celkový počet pixelů obrazu v dané úrovni jasu
 • editory poskytují histogramy jasu v jednotlivých barevných kanálech, zatímco ve fotoaparátech bývá někdy pouze souhrnný histogram s celkovým stavem jasů
 • za ideálního stavu obraz obsahuje celou škálu jasů; kumulace jasů jen vlevo = podexponování, jen vpravo = přeexponování → potřeba expoziční kompenzace
 • standardní černobílý snímek by měl obsahovat obě krajní jasové hodnoty (0 a 255), a to v ideálním případě pouze jednou.

Gamma

 • Gamma nebo gama je míra jasového zkreslení obrazu, jež se vyjadřuje číselnou hodnotou nebo graficky křivkou
 • Gamma křivka je exponenciální křivka a hodnota gamma je její exponent
 • hodnota gamma0 přísluší neupravenému obrazu a vyjadřuje se přímkou v základní pozici
 • Gamma korekce je postup, kterým se koriguje jasové zkreslení obrazu při zobrazování či tisku
 • Gamma korekce nad 1.0 představují celkové zesvětlení a korekce pod 1.0 celkové ztmavení obrazu – prohýbáním gamma křivky dochází k nelineárnímu projasnění či ztmavení obrazu
 • Gamma reguluje stejnoměrně všechny kanály – v editorech bývá také tzv. tónová křivka, která můžeupravovat RGB jednotlivě

Formát grafického souboru

 • standard, jak ukládat grafické a související informace do souboru nebo je přenášet v datovém toku, organizovat a znovu obnovovat grafická data efektivně a logicky
 • každý grafický formát má svůj způsob ukládání dat do souboru a příslušnost dat k formátu vyjadřuje jeho extenze
 • podle způsobu uložení (zakódování) grafických dat se dělí:
  • bitmapové (rastrové) formáty grafických dat – např. TIF – TIFF (True Image File Format)
  • vektorové formáty grafických dat – např. AI (Adobe Illustrator)
  • metaformáty (hybridní) – vektorová i bitmapová data – např. WMF (Microsoft Windows Metafile)
   • pro přenos různých dat, resp. situace, kdy ani vektorové, ani bitmapové formáty nedokážou efektivně pracovat s daným obsahem
  • podle vnitřní komprese se dělí:
   • nekomprimované (s případnou vnější kompresí uživatelem)
   • komprimované (s vnitřní kompresí)
  • podle zachování informace se dělí:
   • s bezztrátovou kompresí – po dekomprimaci se získá obraz stejné kvality – např. BMP (Bit Mapped Picture) s kompresí RLE (Run-Length Encoding)
   • se ztrátovou kompresí – po dekomprimaci je obrázek (nepozorovatelně) odlišný – např. JFIF (JPEG File Interchange Format) s kompresí JPEG (Joint Photographic Experts Group)
   • kompresní poměr pevný či volitelný (1 : 2 až 1 : 100 – i více)

Datový objem souboru

 • datový objem souboru závisí především na:
  • rozlišení – čím více pixelů, tím více dat
  • bitové hloubce – čím větší číslo na pixel, tím více dat
  • formátu
   • druhu a způsobu uložení dat (bitmapa/vektor)
   • užité kompresi a kompresním poměru
    • bez komprese – vnější bezztrátová komprese uživatelem
    • s bezztrátovou kompresí vnitřní
    • se ztrátovou kompresí vnitřní